Lipocube™ SVF

Home > Lipocube™ SVF

Lipocube™ SVF

Lipocube SVF

Mehanička SVF izolacija

Regenerativne terapije korišćenjem autolognih matičnih ćelija su aktuelna tema u medicini. Terapije matičnim ćelijama primenjuju se ne samo u estetici i dermatologiji, već i u ortopediji, ginekologiji, urologiji i kardiovaskularnim oblastima.
Sakupljanje regenerativnih ćelija iz koštane srži, prema standardima i vodičima Dobre Proizvodne Prakse, obično prouzrokuje određene prepreke jer je u pitanju veoma skup i dug proces koji traje nedeljama.
Situacija je se veoma promenila nakon što je otkriveno da se regenerativne matične ćelije mogu dobiti iz masti. Tačnije, masno tkivo iz koje je izolovana stromalna vaskularna frakcija (SVF) postalo je pouzdan i efikasan izvor, koji sadrži veliki broj regenerativnih ćelija. Masno tkivo ima 500-1000 puta više regenerativnih ćelija u odnosu na koštanu srž koja je u koncentracionom obliku.
Međutim, dosadašnje procedure izolacije regenerativnih ćelija iz masti su podrazumevale upotrebu različitih enzima. Upotreba enzima takođe nosi sa sobom određene prepreke. U pitanju je relativno skup i komplikovan proces zbog potrebe za zapošljavanjem stručnog osoblja, poštovanja pravnih i administrativnih procedura, pitanja o promeni ćelijskih karakteristika, kao i zbog dugotrajnosti (90 -120 minuta). Svi ovi faktori su ograničavali upotrebu matičnih ćelija dobijenih iz masti.

Lipocube™ SVF

Upotrebom Lipocube SVF Sistema, autologna mast se uzima od pacijenta bez potrebe za opštom anestezijom. Masno tkivo se mehanički obrađuje pomoću Lipocube™ u zatvorenom sterilnom sistemu sa patentiranim filterima specifične strukturne geometrije. Obrađeno masno tkivo se dalje inkubira mešanjem sa izotoničnim rastvorom, poboljšavajući odvajanje regenerativnih ćelija od masnog tkiva. Dobijena emulzija se obrađuje u specijalno dizajniranom Lipocube™ uređaju pod nazivom Cell-Drive™ u okviru unapred definisanog RCF spektra, a SVF (stromalna vaskularna frakcija) je koncentrisana u specijalno patentiranom poklopcu šprica konkavnog oblika. Ovako dobijen SVF je spreman za dalju primenu.

Lipocube SVF

Mehaničke metode za SVF izolaciju daju manji prinos ćelija po cc obrađenog lipoaspirata u poređenju sa enzimskim metodama. Međutim, sastav ćelijskih populacija u mehanički ekstrahovanom SVF je generalno sličan enzimskoj obradi sa samo malim razlikama, ali prevazilazi prepreke koje sa sobom nosi procedura izolacije upotrebom enzima.
Lipocube™ je najsavremeniji uređaj za mehaničku digestiju za izolaciju SVF od lipoaspirata.

SVF

Prednosti Lipocube™ SVF 


  • Nema potrebe za GMP postrojenjem / Vaša praksa je u osnovi vaša laboratorija.
  • To je uređaj koji se lako koristi i omogućava doktorima visok prinos ćelija.
  • Vreme izolacije je kraće.
  • Nema potrebe za stručnim kadrom.
  • Manipulacija ćelijama je minimalna, što je ključno pitanje u pravnim i zakonskim aktima mnogih zemalja.
  • To je isplativ metod.
  • Potpuno zatvoren sistem (sterilno okruženje).

 

CellDrive- uredjaj za centrifugiranje

Celldrive je specijalno dizajniran, programiran i optimizovan uređaj za centrifugiranje da izoluje SVF od masnog tkiva sa Lipocube SVF.

Lipocube SVF Process Steps